Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση παραχωρείται προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος το δικαίωμα χρήσης θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας» συνολικού εμβαδού 27000 τ.μ (είκοσι επτά χιλιάδες
τ.μ) όπως αυτό απεικονίζεται με τα στοιχεία Ω1, Ω2,Ω3, Ω4α, Ω5α, Ω6α, Ω7α, Ω14, Ω13, Ω1 στο από Ιούλιο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα (αριθμός σχεδίου Λ-3) κλίμακας 1: 500, το οποίο συντάχθηκε από την Φράγκου Μαριλένα Πολιτικό Μηχανικό εγκρίθηκε ως προς το έργο, με την 283/11-6-2010 απόφαση της 6ης Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ευβοίας και θεωρήθηκε ως προς την ακρίβεια αποτύπωσης των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας, την 18-1-2012 από την Αθηνά Μπούρικα Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευβοίας.
Το ως άνω έργο, περιλαμβάνει εντός του θαλασσίου χώρου τις παρακάτω
κατασκευές:
1. Προσήνεμο μώλο (α,β,γ,δ) συνολικού μήκους 135μ, εμβαδού Ε=8975 τ.μ.
2. Παραλιακά κρηπιδώματα & Προβλήτα (Α,Β,Γ΄,Δ΄,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν) Ε=2570 τ.μ.
3. Συνδετήρια οδό εμβαδού Ε=800 τ.μ. 4.
Λοιπός θαλάσσιος χώρος (π.χ. Λιμενολεκάνη ορθογωνικής περίπου μορφής) εμβαδού Ε= 14655 τ.μ.Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται με σκοπό την ύπαρξη ενός ασφαλούς ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών της περιοχής.
Η προαναφερόμενη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 

θαλασσίου χώρου, για την κατασκευή του πιο πάνω έργου, γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς με τα ανωτέρω έγγραφά τους καθώς και με την παρούσα απόφαση και συγκεκριμένα:
Τα βυθοκορήματα από τις εκσκαφές, εφόσον δεν εναποτεθούν σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στην ξηρά, να διασκορπιστούν σε βάθη μεγαλύτερα των πενήντα (-50) μέτρων, η ισοβαθής των οποίων διέρχεται ένα (1) ναυτικό μίλι Ανατολικά της θέσης κατασκευής των έργων.
Να εξασφαλιστεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του λιμένα θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης αυτού. Να τοποθετηθούν ελαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή ενδεχομένων ναυτιλιακών κινδύνων.
Να προβλεφθεί η κατασκευή έργων υποδομής για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, πυρόσβεσης, κ. λ. π.

Να ενημερωθεί έγκαιρα η Υδρογραφική Υπηρεσία για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατασκευής των έργων και το προβλεπόμενο πέρας αυτών, προκειμένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων.
Μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής να αποσταλεί στην ανωτέρω Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση των αντιστοίχων ( Χ.Ε.Ε) Χαρτών Ελληνικής Έκδοσης και λοιπών ναυτιλιακών βοηθημάτων.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου, όσο διαρκεί η εκτέλεση των έργων αλλά και κατά τη μετέπειτα λειτουργία τους, με μέριμνα του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίοι να υποχρεούνται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται συνεπεία των έργων, ακολουθώντας πιστά τις κείμενες διατάξεις και πρόσθετες οδηγίες της Λιμενικής Αρχής.
Να τηρηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η ισχύουσα νομοθεσία για την απόρριψη υλικών εκσκαφής στη θάλασσα. Να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών και τη μετέπειτα λειτουργία του έργου, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στους θαλάσσιους χώρους.
Κατά τη διάρκεια των έργων να απομακρύνονται υλικά και μπάζα από τον περιβάλλοντα χώρο και μετά το πέρας των έργων ο χώρος να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση.
Η φωτοσήμανση των έργων να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο σκέλη, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού:
α. Την προσωρινή φωτοσήμανση των έργων μετά την έναρξή τους.
β. Την οριστική φωτοσήμανση μετά την ολοκλήρωσή τους.
Η προσωρινή φωτοσήμανση των έργων απαιτείται να εκτελεστεί με ευθύνη του φορέα επ’ ωφελεία του οποίου εκτελείται το έργο σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1629/1951 περί Φάρων.
Η έναρξη λειτουργίας της προσωρινής φωτοσήμανσης απαιτείται να γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία Φάρων, με κοινοποίηση στην Υδρογραφική Υπηρεσία , μνημονεύοντας τα παρακάτω στοιχεία, που θα διατυπωθούν μετά την εγκατάσταση προκειμένου να εκδοθεί αγγελία ενημέρωσης των αυτιλλομένων:
α. Είδος φωτιστικής πηγής, χρώμα φωτός και χαρακτηριστικό.
β. Ακριβής θέση υποδοχής φωτιστικής πηγής (μέσω στίγματος από GPS), καθώς και το σύστημα του GPS wgs 84.
γ. Ακριβές ύψος φωτιστικής πηγής από την επιφάνεια της θάλασσας.
δ. Απόσταση από την οποία το φως της φωτιστικής πηγής είναι ορατό.
ε. Είδος υποδοχής επί της οποίας είναι τοποθετημένη η φωτιστική πηγή.
Για την αποφυγή ναυτικού ατυχήματος, απαιτείται η προσωρινή φωτοσήμανση να λειτουργεί και σε περίπτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών και μέχρι έναρξης λειτουργίας της οριστικής φωτοσήμανσης.

Για την οριστική φωτοσήμανση των έργων απαιτείται να εγκατασταθούν (2) αυτόματοι πυρσοί στις θέσεις που υποδεικνύει η Υπηρεσία Φάρων. Η δαπάνη υλοποίησης της οριστικής φωτοσήμανσης να βαρύνει τον φορέα επ’ ωφελεία του οποίου εκτελείται το έργο, σύμφωνα με το ν.1629/1951 περί
Φάρων και την υπ’ αριθ. Β1 Α.Π. ΒΜ 1δ/4883/30 Δεκ 86/ΥΠΕΧΩΔΕ Δ8 εγκύκλιο και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου, απαιτούνται δε τα κάτωθι:
α. Να κατασκευαστούν οι υποδοχές των πυρσών, οι οποίες να αποτελούνται:
1. Από τις βάσεις με σκυρόδερμα και ανοξείδωτη κατασκευή (οβελός) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Φάρων.
2. Οι κατασκευές (οβελοί) να χρωματιστούν δια λευκού χρώματος, ενώ στο τμήμα (λωρίς)που αναγράφεται στο σχέδιο ως σημείωση α, (περιφερειακά των οβελών) αφού τοποθετηθεί έλασμα πάχους 1,5mm να χρωματιστούν δια πράσινου ή ερυθρού χρώματος ανάλογα με τη θέση των πυρσών.
Επισημαίνεται ότι οι τράπεζες υποδοχής των φωτιστικών μηχανημάτων απαιτείται να είναι υπερυψωμένες από τα πατώματα των εξωστών κατά δέκα (10) εκατοστά.
Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην κατασκευή των βάσεων από σκυρόδεμα, δεδομένου ότι θα τοποθετηθούν σε κυματοθραύστες, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα από καθιζήσεις αυτών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (υψηλός κυματισμός κ.λ.π).
Να κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 0024/23202310 (ΙΒΑΝ GR 3501000240000000023202310) Υπηρεσία Φάρων, ποσό πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (58.773) το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών μηχανημάτων και την υποχρέωση της Υπηρεσίας να τα συντηρεί και να τα επισκευάζει για τριάντα (30) έτη. Η ανωτέρω κοστολόγηση των φωτιστικών μηχανημάτων ισχύει μέχρι 30-8-2014. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα χρήματα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, να ζητηθεί νέα κοστολόγηση λόγω πιθανής ανατίμησης της αξίας των φωτιστικών μηχανημάτων.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών και εφόσον αποσταλούν στην Υπηρεσία Φάρων στίγματα θέσεων των υποδοχών στο σύστημα WGS 84
καθώς και φωτογραφίες στις οποίες θα φαίνονται οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες (χρωματισμοί των υποδοχών, οι τράπεζες υποδοχής των πυρσών κ.λ.π.), να εγκατασταθούν οι φωτιστικές πηγές σε εύλογο χρονικό διάστημα, περαιτέρω πληροφορίες δύναται να αποσταλούν και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση yf_meletvn@navy.mil.gr.
Για την αποφυγή τυχόν καθυστέρησης εγκατάστασης των φωτιστικών πηγών σε τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνεται η Υπηρεσία Φάρων ως προς την υλοποίηση των οδηγιών της, προκειμένου να προγραμματισθεί έγκαιρα η αποστολή του αρμόδιου συνεργείου.
Παράλληλα και πέραν από τη φωτοσήμανση των κυματοθραυστών με τους αυτόματους πυρσούς, απαιτείται σε όλα τα επί μέρους έργα (προβλήτες,
κρηπιδώματα κ.λ.π.) να τοποθετηθεί ικανός ηλεκτροφωτισμός ώστε το περίγραμμά τους να είναι ορατό από τα σκάφη τα οποία θα εκτελούν χειρισμούς και να μην επηρεάζεται ο φωτισμός των πυρσών.
Επισημαίνεται η ποινική και αστική ευθύνη του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου για το οποίο νομιμοποιούνται υφιστάμενες κατασκευές σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος, επειδή δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα φωτοσήμανσης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της ασφάλειας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.
Να τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Η εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων να ειδοποιηθεί εγγράφως είκοσι τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του αγωγού προκειμένου να αποσταλεί υπάλληλός της προς εποπτεία των εργασιών, τα οδοιπορικά έξοδα και η εκτός έδρας ημερησία αποζημίωση του οποίου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών ανευρεθούν αρχαιότητες, το έργο να διακοπεί και να ακολουθήσει αρχαιολογική διερεύνηση του χώρου, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37
του ν. 3028/2002 και από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η μετέπειτα πορεία του έργου.
Να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι έχουν τεθεί με την υπ’ αριθ. 16068/1907/17-4-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τις τροποιητικές αποφάσεις με αριθμό 45221/4335/23-9- 2009 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την με αριθμό 29053/4397/29-7-2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας.
Οι αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 17-4-2018 με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται με ακρίβεια.
Για την αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ. 104/14-3-2003 (332 Β΄).
Κάθε όρος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δύναται να τροποποιηθεί με γνώμονα αποκλειστικά τη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Επιπρόσθετα δύναται να
τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Η μη τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και
30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002.
Η παρούσα απόφαση καθώς και η ΜΠΕ και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τα έργα που θα γίνουν ανήκουν στο Δημόσιο, χωρίς αυτό να υποχρεούται να καταβάλλει καμία αποζημίωση. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης θαλασσίου χώρου, μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου, για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, αλλά και για λόγους κατασκευής δημοσίων και λιμενικών έργων, όπως και για λόγους παράβασης των όρων, με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χρήση και γενικά όλο το έργο μέσα σε τακτή προθεσμία, χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο για οποιαδήποτε αποζημίωση.
Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ανωτέρω περιοχή, χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή.
Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και με την απόφαση αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της.
Οι Αρχές προς τις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα έργα.


Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο διαύγεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.