Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Η κα Ελένη Γεωργάκαινα νέα αντιδήμαρχος δημοτικής ενότητας Νηλέως:

Από το διαύγεια. 

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ορίζει Αντιδήμαρχο, στη θέση του αντικατασταθέντα, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ελένη Γεωργάκαινα του Παντελή, με αντιμισθία, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 01/03/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτήν αρμοδιότητες ίδιες με την υπ’ αριθμ. 1088/2014 προηγούμενη απόφαση, όπως αναλυτικά είναι:

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Νηλέως:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
ζ) Πραγματοποιεί την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
η) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη δημοτική ενότητα.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της δημοτικής ενότητας.
- της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Έχει τη μέριμνα για την προμήθεια και χρήση ειδών και υλικών καθαριότητας και φωτισμού για τη δημοτική ενότητα.
ια) Έχει τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα.
ιβ) Έχει την ευθύνη και τον έλεγχο για τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα.
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.