Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Κατεδάφιση αυθαίρετου στην παράλια Αγίας Άννας

Η Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση αποφάσισε την κατεδάφιση - απομάκρυνση των παρακάτω περιγραφόμενων κατασκευών ήτοι :

• Διώροφη οικοδομή που αποτελείται από ημιυπόγειο εμβαδού 132 τ.μ . με διαμορφωμένη ρόμπα εισόδου ημιυπόγειου εμβαδού 19τ.μ ., πρώτο  όροφο εμβαδού συνολικά 140 τ.μ. (στεγασμένο 80 τ.μ. - βεράντες 60 τ.μ.) και δεύπ:ρο όροφο εμβαδού συνολικά 85 τ.μ. (στεγασμένο 55 τ.μ . - βεράντες 30 τ.μ.) που κατασκευάσθηκαν παράνομα εντός Ιδιωτικού Δάσους Χαλεπίου Πεύκης  και συγκεκριμένα σε έκταση εμβαδού 625 τ .μ. τμήματος του με aριθμ. 7997  τεμαχίου Αναδασμού Αγίας Άννας (ρητινική έκταση), η οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα, στη Δ.Θ. «Μπουρνιάς>, Τ .Κ. Αγίας Άννας, Δ.Ε. Νηλέως, Δήμου Μαντουδίαυ - Λίμνης - Αγίας Άννας, Π.Ε. Εύβοιας, όπως αυτές περιγράφονται στην από 15-6-2012 έκθεση αυτοψίας του Δασολόγου του  δασαρχείου Λίμνης, κ. Θεοδοσίου Χαρτσά και απεικονίζονται στο  υνημμένο τοπογραφικό διόγραμμα, επειδή μέχρι σήμερα δεν
κστεδαφiσθηκaν - απομακρύνθηκαν από τον κ. Μαργαρίτη Χρήστο του  Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, παρό την προς τούτο νόμιμη κλήτευση.


2. Η κατεδόφιση-απομάκρuνση των παραπάνω αυθαίρι.των κατασκευών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 4014/2011 και στις παρ. 12 &  13 του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011 ως ισχύουν, από την αρμόδια υπηρεσία  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας για την εκτέλεση  tων τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης, με το συντονισμό, τη συνδρομή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.ΚΑ., όπου αυτή οπaιτεiται και σίιμφωνα  με τη διαδικασία ιεράρχησης tων εργααιών κατεδάφισης που θα καθορισθεί  με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής.

3. Να συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 114 του Ν.1 892/90, από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας για την εκτέλεση των τελεσίδικων  αποφάσεων κατεδάφισης.

4. Ορίζουμε μεσεγγυούχο το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης. το οποίο παρακαλείται για τις ενέργειές του σύμφωνα με την 64887/10551/5-3-91 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας.

5. Οι οργανιασμοί κοrνής ωφελείας και ο οικείος Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια του  οποίου βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές στους οποίους κοινοποιείται η  παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή των οριζόμενων στη παρ. 7 του  άρθρου 114 του Ν. 1892/1990.

6. Το Δασαρχείο Λίμνης στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα σε δύο (2)  αντίτυπα παρακαλείται για την επίδοση στον ενδιαφερόμενο και υποβολή  στην Υπηρεσία μας του σ:χεηκού αποδεικτικού επίδοσης.

7. Κατά της παρούσας επιτρέπεται προσφυγή στα αρμόδια Διοικηπκά  Δικαστήρια & υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης μέσα σε εξήντα (60)  ημέρες από την επίδοσή της (3029/08 και 3030/08 αποφάσεις ολομέλειας  του ΣτΕ) στον προσφεύγοντα ή της τοιχοκολλήσεώς της στην αυθαίρετη κατασκευή.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.